DOKUMENTY 2023/2024

Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 2

XXIV Liceum Ogolnokształcące im. Stefana Banacha

Szkoła Podstawowa nr 33 im. Stefana Banacha

Edukacja wczesnoszkolna

Wycieczki szkolne

Doradztwo zawodowe

Karta rowerowa

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA 2023/2024:

Szkoła Podstawowa Nr 33 im. Stefana Banacha

XXIV Liceum Ogólnokształcące im. Stefana Banacha

ROZKŁADY MATERIAŁU:

POLITYKA PRYWATNOŚCI I RODO
 

KLAUZULA INFORMACYJNA DLA RODZICÓW/ OPIEKUNÓW PRAWNYCH DZIECI UCZĘSZCZAJACYCH DO ZESPOŁU SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCACYCH NR 2 W GDAŃSKU

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz 
uchylenia dyrektywy 95/46/we (zwanym dalej Rozporządzenie RODO), informujemy, iż:

 

Administratorem Państwa danych osobowych oraz powiązanych z nimi danych osobowych dziecka jest ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 2 W GDAŃSKU, ul. Wodnika 57, 80-299 Gdańsk, tel. 58 340 75 60, fax 58 340 75 62, sekretariat@zso2.edu.gdansk.pl

 1. Przedstawicielem Administratora jest Dyrektor Zespołu, Marzena Majerowska, kontakt: m.majerowska@zso2.edu.gdansk.pl
 2. Kontakt do inspektora ochrony danych: iodozso2@gmail.com.
 3. Państwa dane osobowe wraz z powiązanymi z nimi danymi osobowymi dziecka będą przetwarzane
  w celu:
  1. wskazanym w treści zgód na przetwarzanie danych osobowych – jeśli takie zgody były wyrażane (podstaw prawna art. 6 ust. 1 lit. a oraz art. 9 ust. 2 lit. a RODO);
  2. realizacji umowy, tj. możliwości uczęszczania mojego dziecka do Zespołu (podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
  3. spełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze (podstaw prawna art. 6 ust. 1 lit.
   c RODO);
  4. związanych z przetwarzaniem danych, by wykonać zadania realizowane w interesie publicznym (podstawa prawna art. 6 ust 1 lit. e RODO).
 4. Państwa dane osobowe oraz powiązane z nimi dane osobowe Państwa dziecka będą przechowywane na czas uczęszczania Państwa dziecka do Zespołu. Po zakończeniu przetwarzania danych osobowych
  w pierwotnym celu, dane będą przechowywane przez okres określony ustawowo.
 5. Podanie danych jest dobrowolne, jednak ich niepodanie skutkować będzie brakiem możliwości realizacji umowy, tj. brakiem możliwości podjęcia nauki oraz uczęszczania do Zespołu.
 6. Państwa dane osobowe oraz powiązane z nimi dane osobowe dziecka będą przekazywane m.in. instytucjom współpracującym z Administratorem w ramach realizacji zadań statutowych Zespołu. Ponadto Państwa dane osobowe oraz powiązane z nimi dane osobowe dziecka będą przekazywane do instytucji państwowych w wyniku wykonywania ustawowych zadań Zespołu.
 7. Jako Administrator Państwa danych osobowych oraz powiązanych z nimi danych osobowych dziecka, zapewniamy Państwu prawo dostępu do swoich danych oraz powiązanych z nimi danych osobowych dziecka, mogą je również Państwo sprostować, żądać ich usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania. Możecie Państwo także skorzystać z uprawnienia do złożenia wobec Administratora sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych oraz powiązanych z nimi danych osobowych dziecka, prawa do przenoszenia danych do innego administratora danych. Realizacja powyższych praw wymaga kontaktu
  z Inspektorem Ochrony Danych.
 8. Przysługuje Państwu również prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych, gdy uznacie Państwo, że przetwarzanie przez Administratora narusza wszystkie w/w prawa.
 9. Administrator nie zamierza przekazywać bez Państwa wcześniejszej zgody danych osobowych oraz powiązanych z nimi danych osobowych dziecka poza teren Unii Europejskiej lub do organizacji międzynarodowych.
pliki do pobrania