DOKUMENTY 2021/2022

Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 2

XXIV Liceum Ogolnokształcące im. Stefana Banacha

Szkoła Podstawowa nr 33 im. Stefana Banacha

Edukacja wczesnoszkolna

Klasy 4 - 8 

DOKUMENTY 2020/2021

PROCEDURA ORGANIZACJI PRACY ZESPOŁU SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 2 W GDAŃSKU.pdf

Regulamin sprawowania opieki i dowozu uczniów Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 2 w Gdańsku na zajęcia z nauki pływania.pdf

PLAN PRACY KOMISJI DO SPRAW KONTAKTÓW ZAGRANICZNYCH.pdf

Plan pracy Zespołu PPP 2020 - 21.pdf

Progam wychowawczy LO 2020-2021.pdf

PROGRAM PROFILAKTYCZNY LO 20-21.pdf

Kalendarz imprez SP.pdf

Program wychowawczo opiekuńczy SP.pdf

Doradztwo zawodowe

ROZKŁADY MATERIAŁU:

klasa 2 pobierz

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA:

Umiejętności wynikające z podstawy programowej po klasie trzeciej POBIERZ

Karta rowerowa -  KARTA ROWEROWA.pdf

DOKUMENTY 2019/2020

Zgoda rodzica na udział dziecka w dodatkowych zajęciach sportowych organizowanych na boiskach zewnętrznych ZSO Nr 2 w Gdańsku

Oświadczenie_rodzic_sport_covid.docx

XXIV Liceum Ogolnokształcące im. Stefana Banacha

 • Statut XXIV Liceum Ogólnokształcącego  - TUTAJ
 • Kalendarz imprez  w XXIV LO - TUTAJ
 • Program profilaktyczno-wychowawczy XXIV Liceum Ogolnokształcącego - TUTAJ
 • Powinności ucznia XXIV LO - TUTAJ  (dokument pdf)

Szkoła Podstawowa nr 33 im. Stefana Banacha

 • kalendarz imprez  w SP 33 - TUTAJ
 • kalendarz imprez w SP 33 "0", I - III - TUTAJ
 • Program profilaktyczno-wychowawczy Szkoły Podstawowej nr 33 -  TUTAJ
 • Program profilkatyczno-wychowawczy Szkoły podstawowej nr 33 klasy "0", I - II - TUTAJ
 • Regulamin świetlicy - TUTAJ
 • Plan pracy świetlicy - TUTAJ
 • Regulamin Szkolnego Koła Wolontariatu - TUTAJ
 • Regulamin - gimnastyka korekcyjna - tutaj
 • Lżejszy placak=Zdrowe placy - tutaj

Wycieczki szkolne

Przedmiotowy system oceniania Szkoła Podstawowa nr 33:

Przedmiotowy system oceniania XXIV Liceum Ogolnokształcące:

POLITYKA PRYWATNOŚCI I RODO
 
OBOWIĄZEK INFORMACYJNY DLA RODZICÓW / OPIEKUNÓW PRAWNYCH DZIECI / UCZNIÓW
 
Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuje się, iż:
 
1. Administratorem danych osobowych rodziców i uczniów jest Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 2, ul. Wodnika 57, 80-299 Gdańsk, tel. 58 340 75 60, fax 58 340 75 62, sekretariat@zso2.edu.gdansk.pl
2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych pod adresem email: iodozso2@gmail.com
3. Dane osobowe przetwarzane będą zgodnie z Ustawą Prawo Oświatowe, innych przepisów prawnych oraz na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. b, c, d, e, f ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. w celach:
a. realizacji obowiązku szkolnego oraz innych zadań szkoły,
b. wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze,
c. wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej Administratorowi,
d. realizacji umów zawartych z kontrahentami Gminy Miasta Gdańsk,
zapewnienia bezpieczeństwa uczniów i pracowników oraz ochrony mienia przez monitoring wizyjny zainstalowany w jednostce (art. 108a UPO),
f) w niektórych przypadkach, dla realizacji prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora.
4. W związku z przetwarzaniem danych w celach, o których mowa w pkt 3) odbiorcami danych osobowych rodziców i uczniów mogą być:
a. organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa;
b. inne podmioty, które na podstawie stosownych umów podpisanych z Gminą Miasta Gdańsk przetwarzają dane osobowe, dla których Administratorem jest Dyrektor Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 2.
5. Dane osobowe uczniów i rodziców będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w pkt 3), a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa.
6. Rodzic (opiekun prawny) posiada prawo do dostępu do przekazanych danych osobowych, ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania.
7. Rodzic (opiekun prawny) ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.