Rada Rodziców - Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 2 (Szkoła Podstawowa nr 33 im. Stefana Banacha, XXIV Liceum Ogólnokształcące im. Stefana Banacha)

Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 2
Szkoła Podstawowa nr 33 im. Stefana Banacha
XXIV Liceum Ogólnokształcące im. Stefana Banacha

INFORMACJE DLA RODZICÓW

Uchwalona przez Radę Rodziców (Uchwała nr 2/2021/2022) składka roczna wynosi:
- 100 zł - jeśli uczeń uczęszcza do szkoły podstawowej,
- 150 zł - jeśli uczeń uczęszcza do liceum ogólnokształcącego.
W przypadku, gdy do ZSO nr 2 uczęszcza rodzeństwo, opłatę wnosi się tylko raz (jak za jednego ucznia).
Jeśli wśród rodzeństwa jest uczeń liceum, wówczas jednorazową opłatę wnosi się
w wyższej kwocie (150 zł), czyli opłatę wnosi się za starsze dziecko wg przyjętych stawek.

NR RACHUNKU RADY RODZICÓW przy ZSO nr 2 w Gdańsku
Bank PKO BP 81 1020 1811 0000 0302 0089 2919

W tytule przelewu należy podać:
- imię i nazwisko ucznia oraz klasę,
- kwoty przeznaczone na konkretne cele - np. „Anna Nowak II A, 100 RR, 20 ksero, 20 lekka teczka”.
Jeśli wpłata dotyczy rodzeństwa, w tytule przelewu należy wymienić wszystkich uczniów – np. „ Anna Nowak II A, Marcin Nowak VI B, Kacper Nowak I A LO”.

Wpłat na Radę Rodziców można również dokonywać bezpośrednio u skarbników klasowych.
Wpłaty na Radę Rodziców są dobrowolne.
Serdecznie dziękujemy wszystkim Rodzicom, którzy opłacili składkę.


Zgromadzone przez Radę Rodziców środki są przeznaczane między innymi na:

- pomoc materialną dla uczniów,
- dofinansowanie konkursów i imprez o charakterze szkolnym,
- dofinansowanie niektórych zajęć pozalekcyjnych i kół zainteresowań,
- dofinansowanie działalności organizacji szkolnych,
- nagrody dla wyróżniających się uczniów,
- ponadstandardowe wyposażenie szkoły w określoną aparaturę, zakup lub renowację wyposażenia sal lekcyjnych itp.
Szczegółowe informacje: patrz Regulamin Rady Rodziców przy ZSO nr 2 w Gdańsku

Do podstawowych zadań i kompetencji Rady Rodziców należy m.in.:

- uchwalanie w porozumieniu z radą pedagogiczną programu wychowawczego szkoły obejmującego wszystkie treści i działania o charakterze wychowawczym skierowane do uczniów, realizowanego przez nauczycieli,
- reprezentowanie ogółu rodziców ZSO nr 2 i podejmowanie działań zmierzających do wpierania statutowej działalności szkoły,
- występowanie do organu prowadzącego szkołę, organu sprawującego nadzór na szkołą, dyrektora szkoły, rady pedagogicznej z wnioskami i opiniami dotyczącymi wszystkich spraw szkoły i uczniów,
- uchwalanie w porozumieniu z radą pedagogiczną programu wychowawczego szkoły obejmującego wszystkie treści i działania o charakterze wychowawczym skierowane do uczniów, realizowanego przez nauczycieli,
- opiniowanie programu i harmonogramu poprawy efektywności kształcenia lub wychowania szkoły,
- opiniowanie planu finansowego składanego przez dyrektora szkoły,
- opiniowanie ustalenia dodatkowych dni wolnych od zajęć dydaktyczno-wychowawczych.
Szczegółowe informacje: patrz Regulamin Rady Rodziców przy ZSO nr 2 w Gdańsku

Zarząd Rady Rodziców w roku szkolnym 2021/2022

Przewodnicząca Bożena Pietraszczyk-Kędziora
Wiceprzewodnicząca Angelika Kędzierska-Szczepaniak
Skarbnik Karolina Grudzień
Sekretarz Dorota Hebel


Terminy posiedzeń Rady Rodziców w roku szkolnym 2021/2022
Posiedzenia rozpoczynają się o godzinie 18.00

6 października 2021 r.
3 listopada 2021 r.
1 grudnia 2021 r.
12 stycznia 2022 r.
2 marca 2022 r.
luty 2022 – w związku z feriami posiedzenie Rady Rodziców jest odwołane
6 kwietnia 2022 r.
11 maja 2022 r.
8 czerwca 2022 r.

Wszelkie pytania i sugestie związane z pracą Rady Rodziców, prosimy kierować na adres mailowy: radarodzicowzso2gd@gmail.com

Załączniki:

Regulamin Rady Rodziców przy ZSO nr 2 w Gdańsku

Wniosek o dofinansowanie -  Wniosek Rada Rodziców (1).docx

powrót do góry