Rada Rodziców - Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 2 (Szkoła Podstawowa nr 33 im. Stefana Banacha, XXIV Liceum Ogólnokształcące im. Stefana Banacha)

Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 2
Szkoła Podstawowa nr 33 im. Stefana Banacha
XXIV Liceum Ogólnokształcące im. Stefana Banacha

Zarząd Rady Rodziców w roku szkolnym 2022/2023

Przewodnicząca: Pani Angelika Kędzierska-Szczepaniak
Wiceprzewodnicząca: Pani Agnieszka Fleszar
Sekretarz: Pani Dorota Hebel
Skarbnik:  Pani Karolina Grudzień

Komisja Rewizyjna Rady Rodziców w roku szkolnym 2022/2023

Pani Małgorzata Jamiołkowska
Pani Marta Pająk
Pani Kamila Mierkiewicz

INFORMACJE DLA RODZICÓW

Uchwalona przez Radę Rodziców (2022/2023) składka roczna wynosi:
- 100 zł - jeśli uczeń uczęszcza do szkoły podstawowej,
- 150 zł - jeśli uczeń uczęszcza do liceum ogólnokształcącego.
W przypadku, gdy do ZSO nr 2 uczęszcza rodzeństwo, opłatę wnosi się tylko raz (jak za jednego ucznia).
Jeśli wśród rodzeństwa jest uczeń liceum, wówczas jednorazową opłatę wnosi się
w wyższej kwocie (150 zł), czyli opłatę wnosi się za starsze dziecko wg przyjętych stawek.

Wpłata na ksero wynosi 40 zł rocznie (20 zł za jeden semestr), tzw. „lekka teczka” – 30 zł rocznie.

NR RACHUNKU RADY RODZICÓW przy ZSO nr 2 w Gdańsku
Bank PKO BP 81 1020 1811 0000 0302 0089 2919

W tytule przelewu należy podać:
- imię i nazwisko ucznia oraz klasę,
- kwoty przeznaczone na konkretne cele - np. „Anna Nowak II A, 100 RR, 40 ksero, 30 lekka teczka”.
Jeśli wpłata dotyczy rodzeństwa, w tytule przelewu należy wymienić wszystkich uczniów – np. „ Anna Nowak II A, Marcin Nowak VI B, Kacper Nowak I A LO”.

Wpłat na Radę Rodziców można również dokonywać bezpośrednio u skarbników klasowych.
Wpłaty na Radę Rodziców są dobrowolne.
Serdecznie dziękujemy wszystkim Rodzicom, którzy opłacili składkę.


Zgromadzone przez Radę Rodziców środki są przeznaczane między innymi na:
 • pomoc materialną dla uczniów,
 • dofinansowanie konkursów i imprez o charakterze szkolnym,
 • dofinansowanie niektórych zajęć pozalekcyjnych i kół zainteresowań,
 • dofinansowanie działalności organizacji szkolnych,
 • nagrody dla wyróżniających się uczniów,
 • ponadstandardowe wyposażenie szkoły w określoną aparaturę, zakup lub renowację wyposażenia sal lekcyjnych itp.
  Szczegółowe informacje: patrz Regulamin Rady Rodziców przy ZSO nr 2 w Gdańsku

Do podstawowych zadań i kompetencji Rady Rodziców należy m.in.:
 • uchwalanie w porozumieniu z radą pedagogiczną programu wychowawczego szkoły obejmującego wszystkie treści i działania o charakterze wychowawczym skierowane do uczniów, realizowanego przez nauczycieli,
 • reprezentowanie ogółu rodziców ZSO nr 2 i podejmowanie działań zmierzających do wpierania statutowej działalności szkoły,
 • występowanie do organu prowadzącego szkołę, organu sprawującego nadzór na szkołą, dyrektora szkoły, rady pedagogicznej z wnioskami i opiniami dotyczącymi wszystkich spraw szkoły i uczniów,
 • uchwalanie w porozumieniu z radą pedagogiczną programu wychowawczego szkoły obejmującego wszystkie treści i działania o charakterze wychowawczym skierowane do uczniów, realizowanego przez nauczycieli,
 • opiniowanie programu i harmonogramu poprawy efektywności kształcenia lub wychowania szkoły,
 • opiniowanie planu finansowego składanego przez dyrektora szkoły,
 • opiniowanie ustalenia dodatkowych dni wolnych od zajęć dydaktyczno-wychowawczych.Szczegółowe informacje: patrz Regulamin Rady Rodziców przy ZSO nr 2 w Gdańsku


Terminy posiedzeń Rady Rodziców w roku szkolnym 2022/2023
Posiedzenia rozpoczynają się o godzinie 18.00

3 października 2022 r.

7 listopada 2022 r.

5 grudnia 2022 r.

w styczniu 2023 r. z uwagi na ferie posiedzenia Rady Rodziców nie będzie

6 lutego 2023 r.

6 marca 2023 r.

3 kwietnia 2023 r.

8 maja 2023 r.

5 czerwca 2023 r.Wszelkie pytania i sugestie związane z pracą Rady Rodziców, prosimy kierować na adres mailowy: radarodzicowzso2gd@gmail.com

Załączniki:

Regulamin Rady Rodziców przy ZSO nr 2 w Gdańsku

Wniosek o dofinansowanie -  Wniosek Rada Rodziców (1).docx

powrót do góry