Rada Rodziców - Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 2 (Szkoła Podstawowa nr 33 im. Stefana Banacha, XXIV Liceum Ogólnokształcące im. Stefana Banacha)

Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 2
Szkoła Podstawowa nr 33 im. Stefana Banacha
XXIV Liceum Ogólnokształcące im. Stefana Banacha

Zebranie Rady Rodziców w tym miesiącu zostaje przeniesione na 11.12.2023 na godzinę 18.00.

Zarząd Rady Rodziców w roku szkolnym 

Przewodnicząca: Pani Angelika Kędzierska-Szczepaniak
Wiceprzewodnicząca: Pani Agnieszka Fleszar
Sekretarz: Pani Dorota Hebel
Skarbnik:  Pani Karolina Grudzień

Komisja Rewizyjna Rady Rodziców w roku szkolnym 

Pan Krzysztof Kortas

Pan Adam Krzemiński

Pan Adam Zieleziński

Terminy posiedzeń Rady Rodziców w roku szkolnym 2023/2024

 • 2 października 2023 r.
 • 6 listopada 2023 r.
 • 4 grudnia   2023 r.
 • 8 stycznia 2024 r. 
 • 4 marca 2024 r.
 • 8 kwietnia 2024 r.
 • 6 maja 2024 r.
 • 3 czerwca 2024 r.

Posiedzenia rozpoczynają się o godzinie 18:00.

INFORMACJE DLA RODZICÓW

Zgodnie z Uchwałami nr 42/2022/2023 oraz 43/2022/2023 z dnia 8 maja 2023 r. od nowego roku szkolnego tj. od 1 września 2023 r. składka na Radę Rodziców wynosi 150 zł za jednego ucznia uczęszczającego do Szkoły Podstawowej lub Liceum Ogólnokształcącego w ZSO nr 2. 

Opłata jest wnoszona za każdego ucznia Szkoły.

150 zł za pierwsze dziecko i 50 zł za każde następne będące uczniem Szkoły.

Wpłata na ksero wynosi 40 zł rocznie ( 20 zł za jeden semestr), a za tzw. „lekką teczkę” 30 zł rocznie.

Nr rachunku Rady Rodziców przy ZSO nr 2 w Gdańsku:

Bank PKO BP 81 1020 1811 0000 0302 0089 2919

W tytule przelewu należy podać:

- imię i nazwisko ucznia oraz klasę

- kwoty przeznaczone na konkretne cele – np. „Anna Nowak II A, 150 RR, 40 ksero, 30 lekka teczka”

 

Wpłat na Radę Rodziców można dokonywać również bezpośrednio u skarbników klasowych.

Serdecznie dziękujemy wszystkim Rodzicom, którzy opłacili składkę.Zgromadzone przez Radę Rodziców środki są przeznaczane między innymi na:
 • pomoc materialną dla uczniów,
 • dofinansowanie konkursów i imprez o charakterze szkolnym,
 • dofinansowanie niektórych zajęć pozalekcyjnych i kół zainteresowań,
 • dofinansowanie działalności organizacji szkolnych,
 • nagrody dla wyróżniających się uczniów,
 • ponadstandardowe wyposażenie szkoły w określoną aparaturę, zakup lub renowację wyposażenia sal lekcyjnych itp.
  Szczegółowe informacje: patrz Regulamin Rady Rodziców przy ZSO nr 2 w Gdańsku

Do podstawowych zadań i kompetencji Rady Rodziców należy m.in.:
 • uchwalanie w porozumieniu z radą pedagogiczną programu wychowawczego szkoły obejmującego wszystkie treści i działania o charakterze wychowawczym skierowane do uczniów, realizowanego przez nauczycieli,
 • reprezentowanie ogółu rodziców ZSO nr 2 i podejmowanie działań zmierzających do wpierania statutowej działalności szkoły,
 • występowanie do organu prowadzącego szkołę, organu sprawującego nadzór na szkołą, dyrektora szkoły, rady pedagogicznej z wnioskami i opiniami dotyczącymi wszystkich spraw szkoły i uczniów,
 • uchwalanie w porozumieniu z radą pedagogiczną programu wychowawczego szkoły obejmującego wszystkie treści i działania o charakterze wychowawczym skierowane do uczniów, realizowanego przez nauczycieli,
 • opiniowanie programu i harmonogramu poprawy efektywności kształcenia lub wychowania szkoły,
 • opiniowanie planu finansowego składanego przez dyrektora szkoły,
 • opiniowanie ustalenia dodatkowych dni wolnych od zajęć dydaktyczno-wychowawczych.Szczegółowe informacje: patrz Regulamin Rady Rodziców przy ZSO nr 2 w Gdańsku


Terminy posiedzeń Rady Rodziców w roku szkolnym 2023/2024


Wszelkie pytania i sugestie związane z pracą Rady Rodziców, prosimy kierować na adres mailowy: radarodzicowzso2gd@gmail.com

Załączniki:

Regulamin Rady Rodziców przy ZSO nr 2 w Gdańsku

Wniosek o dofinansowanie -  Wniosek Rada Rodziców (1).docx

powrót do góry