Strona naboru

https://nabor-pomorze.edu.com.pl/kandydat/app/index.html

Rekrutacja 2022/2023

Zarządzenie Nr 10/2022 POMORSKIEGO KURATORA OŚWIATY z dnia 28 stycznia 2022 roku

w sprawie określenia terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów do publicznych szkół podstawowych dla dorosłych, klas I publicznych szkół ponadpodstawowych, klas wstępnych, o których mowa w art. 25 ust. 3 ustawy Prawo Oświatowe, i na semestr pierwszy klas I publicznych branżowych szkół II stopnia i publicznych szkół policealnych w województwie pomorskim na rok szkolny 2022/2023
TUTAJ

Dyrektor XXIV Liceum Ogólnokształcącego
im. Stefana Banacha
w Gdańsku
ogłasza rekrutację do klasy pierwszej
w roku szkolnym 2022/2023

Oferta XXIV Liceum Ogólnokształcącego na rok szkolny 2022/2023:

Klasa

Typ klasy

Przedmioty rozszerzone obowiązkowe

Przedmioty rozszerzone
do wyboru

Języki obce

IA

 

Grupa BCh
(biol-chem)

 

 

 

 

biologia

chemia

język angielski

matematyka

 

fizyka

 

 

język angielski kontynuacja

język niemiecki  kontynuacja

język francuski  od podstaw

język hiszpański od podstaw

w grupach zaawansowania

(drugi język obcy – do wyboru:
język niemiecki,
język francuski)

 

Grupa MG

(mat-geo)

matematyka

geografia

 

język angielski

 

fizyka

 

2. Przedmioty punktowane ze względu na wybór oddziału przez kandydata:

  • Klasa Ia grupa MG (mat-geo) - sumuje się oceny z poszczególnych przedmiotów: język polski, matematyka, geografia, język angielski
  • Klasa Ia grupa BCh (biol-chem) - sumuje się oceny z poszczególnych przedmiotów: język polski, matematyka, max (chemia, biologia), język angielski
 
REGULAMIN REKRUTACJI DO XXIV LO

Jeśli kandydat zostanie zakwalifikowany do szkoły, wówczas zobowiązany jest potwierdzić wolę podjęcia nauki w XXIV LO poprzez dostarczenie w terminie  następujących dokumentów:

  • oryginału świadectwa ukończenia szkoły podstawowej i zaświadczenia o szczegółowych wynikach egzaminu ósmoklasisty,

dodatkowo:

Strona naboru: https://nabor-pomorze.edu.com.pl/kandydat/app/access_locked.html

MATERIAŁY

PODRĘCZNIK DLA KANDYDATA