Od 20 do 26.07.2023 r. do godz. 15.00
potwierdzenie woli podjęcia nauki w szkole poprzez dostarczenie oryginału świadectwa ukończenia szkoły podstawowej, oryginału zaświadczenia o szczegółowych wynikach egzaminu ósmoklasisty

kwestionariusz szkoły  KWESTIONARIUSZ_LO_2023_WŁAŚCIWY..pdf

Do 12.07.2023 godz. 15.00 - Dostarczanie dokumentów potwierdzających osiągnięcia; 
Składanie świadectw ukończenia szkoły podstawowej (kopia) i zaświadczeń o wynikach egzaminu ósmoklasisty (kopia)

Kandydat wraz z opiekunem prawnym winni śledzić w systemie Vulcan poprawność weryfikacji nadesłanych osiągnięć.

Zasady przeliczania na punkty poszczególnych kryteriów branych pod uwagę podczas rekrutacji do szkoły ponadpodstawowej w roku szkolnym 2023/2024 - 

Strona naboru

https://nabor-pomorze.edu.com.pl/kandydat/app/index.html

Rekrutacja 2023/2024

Zarządzenie Nr 11/2023 POMORSKIEGO KURATORA OŚWIATY z dnia 24 stycznia 2023 roku w sprawie określenia terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów do publicznych szkół podstawowych dla dorosłych, klas I publicznych szkół ponadpodstawowych, klas wstępnych, o których mowa w art. 25 ust. 3 ustawy Prawo Oświatowe, i na semestr pierwszy klas I publicznych branżowych szkół II stopnia i publicznych szkół policealnych w województwie pomorskim na rok szkolny 2023/2024 - TUTAJ

Dyrektor XXIV Liceum Ogólnokształcącego
im. Stefana Banacha
w Gdańsku
ogłasza rekrutację do klasy pierwszej
w roku szkolnym 2023/2024

Oferta XXIV Liceum Ogólnokształcącego na rok szkolny 2023/2024:

klasa 

Typ klasy  

Przedmioty rozszerzone obowiązkowe

 

Przedmioty rozszerzone
do wyboru 

Języki obce  

IA 

  

  

Grupa BCh
(
biol-chem) 

  

  

biologia  

chemia  

 

 

matematyka  

fizyka 

język angielski

    

język angielski kontynuacja 

język niemiecki kontynuacja 

język francuski  od podstaw 

język hiszpański od podstaw 

w grupach zaawansowania 

(drugi język obcy – do wyboru – język niemiecki,
język francuski)
 

  

 

 

Grupa MF/G 

(mat-fiz/geo

 

matematyka 

fizyka 

  

 

geografia

język angielski

IB 

Językowo
-turystyczna 

(geog-hiszp)

 

geografia 

język hiszpański 

 

 

 język angielski

język angielski kontynuacja 

język niemiecki  kontynuacja 

język francuski  od podstaw 

język hiszpański od podstaw 

w grupach zaawansowania 

(drugi język obcy – do wyboru – język niemiecki,
język francuski)
 

 

Przedmioty punktowane ze względu na wybór oddziału przez kandydata:

  • Klasa Ia grupa MF/G (mat-fiz/geo) - sumuje się oceny z poszczególnych przedmiotów: język polski, matematyka, max (fizyka, geografia), język angielski
  • Klasa Ia grupa BCh (biol-chem) - sumuje się oceny z poszczególnych przedmiotów: język polski, matematyka, max (chemia, biologia), język angielski
  • Klasa Ib geog-hiszp (językowo-turystyczna) - sumuje się oceny z poszczególnych przedmiotów: język polski, matematyka, geografia, język angielski
 
REGULAMIN REKRUTACJI DO XXIV LO

Jeśli kandydat zostanie zakwalifikowany do szkoły, wówczas zobowiązany jest potwierdgeogzić wolę podjęcia nauki w XXIV LO poprzez dostarczenie w terminie  następujących dokumentów:

  • oryginału świadectwa ukończenia szkoły podstawowej i zaświadczenia o szczegółowych wynikach egzaminu ósmoklasisty,

dodatkowo:

  • kartę zdrowia,
  • odpis aktu urodzenia,
  • kwestionariusz szkoły  KWESTIONARIUSZ_LO_2023_WŁAŚCIWY..pdf
  • 2 zdjęcia do legitymacji oraz zdjęcie do legitymacji w wersji elektronicznej:   rozmiar 300 x 375 pikseli, ·  plik w formacie JPG, ·  rozmiar pliku ze zdjęciem do 50 kilobajtów. (zdjęcie prosimy przesyłać na adres szkoły: sekretariat@zso2.edu.gdansk.pl; zdjęcie w wersji elektronicznej posłuży do wystawienie legitymacji mobilnej)
  • Dostęp do dziennika internetowego: Oświadczenie rodzica - zgoda na przetwarzanie danych osobowych  ZSO2_formularz_rodzicow_GPE.pdf 

Strona naboru: https://nabor-pomorze.edu.com.pl/kandydat/app/access_locked.html

PODRĘCZNIK DLA KANDYDATA