„Critical Original Response to Education” – CORE –

 

Od wielu lat staramy się być szkołą nowoczesną, wychodzącą naprzeciw potrzebom współczesnego ucznia.

Działania, które podejmujemy dążą do podniesienia jakości i efektywności nauczania i rozbudzania w uczniach kreatywności.

 

Podjęliśmy już wiele inicjatyw angażujących kadrę szkoły oraz uczniów. Jedną z nich jest projekt Erasmus+ „Critical Original Response to Education” (Krytyczna, oryginalna odpowiedź na edukację), którego głównym tematem są nowoczesne technologie i innowacje w nauczaniu.

 

Poniżej przedstawiamy wyniki ankiety przeprowadzonej na zebraniach w naszej szkole wśród wszystkich rodziców naszej placówki.

 

  1. Jakie działania naszej szkoły uważasz na nowoczesne?

 

Najczęściej wymienianym punktem są międzynarodowe projekty, współpraca ze szkołami z zagranicy oraz wymiany międzynarodowe. W następnej kolejności pojawiła się współpraca z uczelniami oraz wyposażenie szkoły takie jak tablice interaktywne i  sala gimnastyczna. Wymieniono też kontakt z anglojęzycznymi wolontariuszami oraz używanie Internetu i prezentacji multimedialnych na zajęciach. Z innych aspektów pojawiły się: próby poszukiwania nowoczesnych rozwiązań, ankiety dla rodziców i debaty, podział na grupy zaawansowania na językach, matematyce i języku polskim, możliwość nauki drugiego języka dla klas młodszych, zajęcia na basenie, dziennik internetowy, Noc Matematyki i szkolne przedstawienia.

 

  1. Jak według Pani/Pana powinna wyglądać nowoczesna szkoła w poniższych aspektach (podaj przykłady ciekawych rozwiązań)?

 

Budynek i sale

 

Według rodziców idealne sale są przestronne, dostosowane do liczby osób , czyste, z dobrym oświetleniem, często wietrzone  i dobrze wyposażone (tablice interaktywne, szafki na książki, pomoce działające na różne zmysły, nowoczesny sprzęt komputerowy z dostępem do Internetu, tablety). Inne propozycje to sale tematyczne z zapleczami, laboratorium fizyczne i chemiczne, sala plastyczna z przestrzenią na wykonywanie prac, ‘strefa zieleni’ i ‘strefa spokoju’ dla uczniów, miejsce, gdzie dzieci mogą biegać podczas przerwy, czyste toalety, bogata infrastruktura sportowa, siłownia, basen,  scena teatralna, meble dostosowane do wzrostu uczniów, zróżnicowane ustawienie ławek w sali – nie tylko w rzędach, ale w podkowę, przerwy spędzane na powietrzu, place zabaw, dostosowania dla osób niepełnosprawnych, wejście do szkoły na kartę.

 

Formy sprawdzania wiedzy

Wymienione sugestie to testy pisemne dostosowane do poziomu ucznia, testy, kartkówki z mniejszych partii materiału, mniej testów,  cykliczne testy kompetencji, prace pisemne na wybrany temat, który trzeba opracować i rozwinąć po znalezieniu informacji poza szkołą, wypowiedzi ustne, dyskusje, debaty,  praca w grupach przy rozwiązywaniu problemów, prezentacje grupowe, projekty grupowe, rywalizacje grupowe, prace i testy internetowe, gry typu kahoot, gry i quizy internetowe, wyjazdu do miejsc związanych z przedmiotem, mniejsze nastawienie na sprawdzanie wiedzy, a bardziej na jej przekazywanie, warsztaty praktyczne, konkursy, pobudzanie wyobraźni, prezentacja swoich hobby I zainteresowań przed klasą.

 

Praca domowa

Rodzice prezentowali bardzo różne poglądy – niektórzy uważali, że prace domowe są konieczne a inni, że w ogóle nie powinno ich być albo tylko z przedmiotów egzaminacyjnych. Najwięcej odpowiedzi sugerowało mniejszą ilość prac domowych, tak aby uczeń miał czas wolny. Według rodziców zadania domowe powinny utrwalać materiał z lekcji i być możliwe do zrobienia bez pomocy rodzica. Z innych pomysłów pojawiły się prace dla chętnych, prace do odrobienia w szkole, projekty, prezentacje, prace blokowe,  zadania internetowe, wyszukiwanie informacji, sprawozdania internetowe, prace twórcze, układanie testów z tematu, zadania w excelu z matematyki, gry edukacyjne.

 

Zastosowanie nowoczesnych technologii

Idealna szkoła wyposażona jest  w sale tematyczne i tablice interaktywne. Na lekcji pojawia się praca online z zagranicą, quizzy online, więcej zajęć z wykorzystaniem komputerów, lekcje online, filmiki z tematu , korzystanie z Internetu, nauka grafiki, tablet, Kahoot, wykłady internetowe, praca domowa na platformach internetowych, zapisy w chmurze, aplikacje mobilne, nagrywanie filmików, komunikacja nauczyciel-uczeń-rodzic przez Internet, projekty multimedialne, animacje, mają wspierać tradycyjne nauczanie, książki w formie cyfrowej, robotyka, e-learning. 

 

Używanie telefonów w szkole

Używanie telefonów w szkole jest bardzo różnie odbierane przez rodziców. 1/3  osób sugeruje zakaz używania telefonów w szkole, 2/3 uważa, że z telefonów powinno się w szkole używać, ale zdania są podzielone w jaki sposób powinno się to odbywać. Z przedstawionych pomysłów 9 osób proponuje korzystanie z telefonów  bez ograniczeń, 12 za zgodą rodziców, 10 tylko do celów edukacyjnych,  10 podczas długich przerw. Pojawiła się też sugestia koszyków na telefony.

 

Sposoby kontrolowania zachowania uczniów

Wymienione propozycje to obserwacja uczniów, rozmowy, dyżury na przerwach i  w toaletach, anonimowe ankiety i możliwość zgłaszania problemów, kary i nagrody, wymaganie przestrzegania zasad panujących w szkole,  opieka psychologa i pedagoga w szkole,  wspólne projekty dla uczniów i nauczycieli, pomoc w ośrodkach społecznych, monitoring, kontrolowanie uzależnień, szkolenia z mediacji, mediacje rówieśnicze – prowadzone przez uczniów wybieranych przez nich samych, konieczne wsparcie rodziców, kontakt przez dziennik, samoocena i ocena siebie nawzajem, panele dyskusyjne.

 

 

Współpraca z rodzicami

Rodzice zaproponowali cykliczny kontakt indywidualny, przez dziennik internetowy, kontakt telefoniczny i mailowy, odpisywanie na maile,  raporty z ocen i pracy ucznia, kontakt między rodzicami poprzez aplikację Whatsapp – grupy klasowe, umożliwienie rodzicom wglądu do prac klasowych po otrzymaniu oceny, możliwość oceniania nauczycieli, wykłady i warsztaty dla rodziców, wspólne zajęcia dla dzieci i rodziców, integracja nauczyciel-rodzic, angażowanie się rodziców w pracę w szkole, warsztaty na temat tego, że dzieci nie powinny być tylko kontrolowane ale wspierane, wspólne uczenie odpowiedzialności.

 

Zebrania z rodzicami

W ankietach pojawiły się bardzo różne opinie – od sugestii, że zebrania są niepotrzebne, bo wystarczy się kontaktować internetowo i przez dziennik do zwiększenia częstotliwości spotkań do 1, 2 lub 3 razy w semestrze, a nawet raz w miesiącu. Kilka propozycji o organizowanie zebrań tylko w najważniejszych sprawach i przejście na rozmowy indywidualne.  Inne uwagi: spotkania przez skype, rozmowy i poznawanie się rodziców, możliwość współpracy z dyrekcją, wcześniejsza informacja o planowanych wykładach.

 

Organizacja imprez szkolnych, wykłady, warsztaty, wyjścia

Wśród pomysłów wymieniono możliwość wyboru zajęć zgodnie z zainteresowaniami, angażowanie uczniów w organizację, jak najwięcej warsztatów i wyjść, wyjazdy integracyjne, integracja różnych klas z poziomu, współpraca z uczelniami, zapraszanie studentów z różnych kierunków do szkoły, spotkania z ciekawymi ludźmi, angażowanie rodziców w przygotowanie i wspólne zajęcia, wyjścia kulturalne, kółka zainteresowań, szkolne konkursy, przedstawienia szkolne, informacja o wyjściach i imprezach w dzienniku.

 

Dbanie o porządek w szkole

Wymienione podpunkty to odpowiedzialność ucznia, zaangażowanie uczniów w sprzątanie, segregacja śmieci, sprzątanie sali pod koniec lekcji, konkurs na najczystszą salę, sprzątanie świata.

 

Inne

W ankietach pojawiły się uwagi o kulturze osobistej nauczycieli, apolityczności, tydzień naukowy poza szkołą, rywalizacja między klasami, zajęcia jak się uczyć, lekcje religii w kościele, ciepłe posiłki w kawiarence.

 

  1. Jak oceniasz kreatywność swojego dziecka?

 

1   2   3   4   5

 

  1. W jakim stopniu według Pani/Pana nasza szkoła pomaga rozwijać kreatywność dzieci?

 

1   2   3   4   5

 

  1. Proszę podać przykłady działań, które według Pani/Pana rozbudzałyby kreatywność dzieci i motywowały do nauki następujących przedmiotów (w ramach obowiązującej podstawy programowej).

 

Podane przez rodziców przykłady:

 

J.polski/Historia/WOS

Teatry, kino, muzea, dyskusje – spotkania z ciekawymi ludźmi, filmy edukacyjne, lektury w e-bookach, quizzy i kahoot, praca w komisjach wyborczych, żywe lekcje w sądzie, wyjścia na uczelnie, uczenie epokami, przebieranki, inscenizacje, symulacja debaty/wyborów, zwiedzanie Trójmiasta z przewodnikiem, wycieczki do muzeum, pisanie bajek, lapbook, tworzenie projektu Narnii, zwiedzanie miasta pod kątem przerabianego materiału, gry historyczne, układanie quizów i testów, karty pracy, nauczyciele z pasją, mniej szczegółowe testy, projekty, praca zespołowa, spotkania autorskie w księgarnii, żywe lekcje historii, lekcje w plenerze, omawianie bieżących wydarzeń w kraju, wybór lektur dodatkowych.

 

Języki obce

Nacisk na konwersacje i komunikację, lekcje w jęz. angielskim bez używania jęz. polskigo, kontakt z zagranicznymi uczniami, zajęcia z native speakerami, wymiany międzynarodowe, oglądanie filmów w oryginale, używanie komunikatorów, testy interaktywne, wyjazdy do krajów anglojęzycznych, sprawdzanie wiedzy z przerabianego materiału, kalambury językowe, Kahoot, gry i zabawy językowe, scenki i inscenizacje w jęz. angielskim – np. zakupy, kupowanie biletów, dyskusje, debaty, tłumaczenie teledysków, karaoke, prezentacje multimedialne, lekcje online z innymi krajami, inne lekcje w języku angielskim.

 

Matematyka/Fizyka/Chemia

Eksperymenty, więcej doświadczeń, doświadczenie do wykonania w domu, używanie pieniędzy – np. z Monopolu na matematyce, myślenie analityczne, modele, obserwacje, korzystanie z filmów -np. akademia Khana, Galileo, Sonda.  Noc Matematyki, wyjścia do miejsc związanych z nauką – Eksperyment, spotkania z przedstawicielami zawodów – np. geolog, analityk, laborant, tłumaczenie przedmiotów, wyjazdy tematyczne, konkursy,  zajęcia na uczelniach, dużo zadań i ćwiczeń, zadania dodatkowe na oceny,  mniejsze grupy i grupy zaawansowania, kółka zainteresowań, pokazywanie praktycznych zastosowań nauki

 

Biologia/Geografia

Wycieczki tematyczne i krajoznawcze, lekcje w terenie, relacje z podróży, praca z atlasem, projekt „zdolni z Pomorza”,  doświadczenia i  wyciąganie wniosków, filmy przyrodnicze, praca z mikroskopem, ciekawostki, hodowla roślin, opieka nad zwierzątkami, modele do wykonania jako praca domowa, quizy 1 z 10, programy National Geographic.

 

Informatyka

Zajęcia komputerowe, nauka programowania, projektowanie graficzne, e-zawody, praca na nowoczesnym sprzęcie, projekty, zadania do wykonania na komputerze, tworzenie stron internetowych, pisanie gier, nauka poruszania się w internecie.

 

Plastyka/Muzyka/Zajęcia techniczne

Możliwość wyboru tematu prac plastycznych, rozwijanie kreatywności, udział w projektach, angażowanie w wystrój sal i dekoracje, lekcje muzealne, wyjścia do galerii z przewodnikiem,  zajęcia interaktywe z muzyką, osłuchanie z muzyką różnych gatunków muzycznych, zajęcia z instrumentami muzycznymi, prace bez ocen – na zaliczenie, spotkania z malarzami, muzykami, wyjazdy na koncerty, kółko plastyczne i muzyczne, zajęcia relaksacyjne, śpiewanie wybranej piosenki, kółko informatyczne, lekcje plastyki w plenerze, poznawanie sztuki współczesnej, zajęcia kuchenne i remontowe,  zapraszanie osób grających na instrumentach, poznawanie innych kultur, lekcje dla zabawy a nie na zapamiętywanie.

 

W-f

Zawody sportowe, gry zespołowe i integracyjne, lekcje na dworzu, brak ocen – na zaliczenie, prowadzenie ćwiczeń i lekcji przez uczniów, lekcje na siłowni, wyjścia do parku, poznawanie nowych dyscyplin sportowych, Zumba, aerobik,  korygowanie postawy, zajęci taneczne i fitness – możliwość wyboru, spotkania z ludźmi sportu, nauka o ludzkim ciele – jak pracują mięśnie, pierwsza pomoc, docenianie zaangażowania, aktywna zabawa i zdrowa rywalizacja, zachęcanie do aktywności, urozmaicenie dyscyplin i ćwiczeń na zajęciach, możliwość wyboru gry przez uczniów, organizacja zabaw dla klas młodszych

 

Godzina wychowawcza

Rozmowy z uczniami, pomoc uczniom, omawianie problemów klasy, pogadanki na ciekawe tematy, zajęcia integracyjne, dyskusja o bieżących wydarzeniach, rozmowy indywidualne, spotkania z psychologiem i socjologiem, wspólne rozwiązywanie problemów, pomaganie innym, pierwsza pomoc, prezentowanie swoich talentów i prac, debaty, negocjacje, spotkania z ciekawymi osobami