Każdy uczeń SP 33, który zadeklarował udział w konkursie, zobowiązany jest przedłożyć w sekretariacie wypełnioną komputerowo „Kartę zgłoszenia ucznia do konkursu”, Załącznik nr 1 do Ramowego Regulaminu, podpisaną przez rodzica/prawnego opiekuna.

PLIKI DO POBRANIA