Drodzi Rodzice!

Od 25 maja br. otwieramy placówkę na zajęcia opiekuńcze przy uwzględnieniu wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego i Ministra Zdrowia oraz MEN. W pierwszej kolejności z zajęć powinny skorzystać te dzieci, których rodzice nie mają możliwości pogodzenia pracy z opieką w domu. 

Jednocześnie zwracamy się do Państwa z prośbą o zadeklarowanie konieczności zapewnienia opieki dla dziecka. Deklarację należy wysłać przez dziennik internetowy do dyrektora lub drogą mailową do sekretariatu szkoły (sekretariat@zso2.edu.gdansk.pl) najpóźniej do godz. 15:00 na dzień przed planowanym przyprowadzeniem dziecka do szkoły. Dyrektor upoważni pracowników placówki do wpuszczenia dziecka na teren szkoły, brak deklaracji jest jednoznaczny z odmową przyjęcia dziecka na zajęcia opiekuńcze.

Prosimy o zapoznanie się z poniższymi dokumentami. Dokumenty do pobrania:

1.  INFORMACJA DLA RODZICÓW.pdf

2.   Deklaracja i Oświadczenie Rodzica.docx

3.  WYTYCZNE I PROCEDURY w ZSO 2 zajęcia opiekuńcze.pdf