Rekrutacja 2019/2020 - XXIV Liceum Ogólnokształcące im. Stefana Banacha

  • Regulamin rekrutacji do XXIV LO TUTAJ

W roku szkolnym 2019/2020 odbędzie się nabór
do szkoły ponadpodstawowej

Klasa

Typ klasy

Przedmioty rozszerzone obowiązkowe

Przedmioty rozszerzone

do wyboru

Języki obce kl. I-II-III

Uwagi

IA

 

Grupa MG (mat-geo)

 

 

 

 

 

Grupa BCh (biol-chem)

 

matematyka

geografia

 

 

język angielski 

 

biologia 

chemia 

fizyka

 

 

 

 

 

 

matematyka

fizyka

 

język angielski 

język niemiecki 

język francuski

 

w grupach zaawansowania

 

 

 

drugi język do wyboru

 

współpraca z:

PG,

GUMed-em,

UG

 

W roku szkolnym 2019/2020 odbędzie się nabór
do szkoły ponadgimnazjalnej

Klasa

Typ klasy

Przedmioty rozszerzone obowiązkowe

Przedmioty rozszerzone

do wyboru

Języki obce kl. I-II-III

Uwagi

IA

 

Grupa MG (mat-geo)

 

 

 

 

 

Grupa BCh (biol-chem)

 

matematyka

geografia

 

 

język angielski 

 

biologia 

chemia 

fizyka

 

 

 

 

 

 

matematyka

fizyka

 

język angielski 

język niemiecki 

język francuski

 

w grupach zaawansowania

 

 

 

drugi język do wyboru

 

współpraca z:

PG,

GUMed-em,

UG

  • ZARZĄDZENIE Nr  4 /2019 POMORSKIEGO KURATORA OŚWIATY  z dnia 30 stycznia 2019 r.

w sprawie terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów do klas pierwszych dotychczasowych publicznych szkół ponadgimnazjalnych, klas pierwszych publicznych szkół ponadpodstawowych oraz na semestr pierwszy szkół policealnych i szkół dla dorosłych w województwie pomorskim na rok szkolny 2019/2020

Na podstawie art. 154 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U. z 2018 r. poz. 996, 1000,1290, 1669, 2245) w związku z art. 149, art. 155, art. 165, art. 187 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe (Dz.U. z 2017 r. poz. 60, 949, 2203, z 2018 r. poz. 2245)

zarządzam co następuje:

§1

Ustala się na terenie województwa pomorskiego na rok szkolny 2019/2020 terminy postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminy składania dokumentów: do klas pierwszych publicznych szkół ponadgimnazjalnych – trzyletniego liceum, czteroletniego technikum, branżowej szkoły I stopnia dla kandydatów będących absolwentami dotychczasowego gimnazjum; do klas pierwszych publicznych szkół ponadpodstawowych – czteroletniego liceum, pięcioletniego technikum, branżowej szkoły I stopnia dla kandydatów będących absolwentami szkoły podstawowej – załącznik nr 1.

§2

Ustala się na terenie województwa pomorskiego na rok szkolny 2019/2020  terminy postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminy składania dokumentów na semestr pierwszy publicznych szkół policealnych oraz szkół dla dorosłych – załącznik  nr 2.

§3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Pomorski Kurator Oświaty

dr Monika Kończyk

  

  • Materiały informacyjne dotyczące rekrutacji na rok szkolny 2019/2020 do szkół ponadpodstawowych i ponadgimnazjalnych.

 

  • List Minister Edukacji Narodowej do RodzicówUczniów klas VIII szkoły podstawowej oraz III gimnazjum  - TUTAJ
  • Komunikat MEN na temat rekrutacji na rok szkolny 2019-2020 - TUTAJ
  • Ulotka opracowana przez Ministerstwo Edukacji Narodowej we współpracy z Centralną Komisją Egzaminacyjną. W materiale tym opisano szczegółowo zasady rekrutacji, w tym terminy egzaminów i sposób punktowania. - TUTAJ

 

W Kuratorium Oświaty w Gdańsku powstał punkt informacyjny ds. rekrutacji do szkół ponadpodstawowych i ponadgimnazjalnych na rok szkolny 2019/2020: TUTAJ

Przyznawanie punktów w rekrutacji do szkół a zgłoszenia imprez dla dzieci i młodzieży na rok szkolny 2018/2019: TUTAJ

Na stronie www.men.gov.pl/rekrutacja zostały zamieszczone najważniejsze pytania i odpowiedzi dotyczące rekrutacji, terminy egzaminów po szkole podstawowej oraz gimnazjum, a także sposób punktowania ocen na świadectwie oraz wyników egzaminów. Strona będzie aktualizowana i uzupełniana o nowe treści.

Komunikat w sprawie wykazu zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych organizowanych przez kuratora oświaty lub inne podmioty działające na terenie szkoły, które mogą być wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej i dotychczasowego gimnazjum oraz uwzględniane w postępowaniu rekrutacyjnym na rok szkolny 2019/2020. - TUTAJ