Przejdź do treści

logo_szkoly.png

Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 2
Szkoła Podstawowa nr 33 im. Stefana Banacha
XXIV Liceum Ogólnokształcące im. Stefana Banacha

Rada Rodziców

INFORMACJE DLA RODZICÓW

 

Ustalona przez Radę Rodziców (Uchwała nr 4/2019/2020) składka roczna wynosi:

- 100 zł, jeśli uczeń uczęszcza do szkoły podstawowej,

- 150 zł, jeśli uczeń uczęszcza do liceum ogólnokształcącego.

W przypadku, gdy do ZSO nr 2 uczęszcza rodzeństwo, opłatę wnosi się tylko raz (jak za jednego ucznia).

Jeśli wśród rodzeństwa jest uczeń liceum, wówczas jednorazową opłatę wnosi się
w wyższej kwocie (150 zł).

 

NR RACHUNKU RADY RODZICÓW przy ZSO nr 2 w Gdańsku

Bank PKO BP 81 1020 1811 0000 0302 0089 2919

 

W tytule przelewu należy podać:

- imię i nazwisko ucznia oraz klasę,

 - kwoty przeznaczone na konkretne cele  - np. „Anna Nowak II A, 100 RR, 20 ksero, 10 lekka teczka”.

Jeśli wpłata dotyczy rodzeństwa, w tytule przelewu należy wymienić wszystkich uczniów – np. „ Anna Nowak II A, Marcin Nowak VI B, Kacper Nowak I G LO”

Wpłat na Radę Rodziców  można również dokonywać bezpośrednio u skarbników klasowych.

Wpłaty na Radę Rodziców są dobrowolne.

Serdecznie dziękujemy wszystkim Rodzicom, którzy opłacili składkę.

 

Zgromadzone przez Radę Rodziców środki są przeznaczane między innymi na:

- pomoc materialną dla uczniów,

- dofinansowanie konkursów i imprez o charakterze  szkolnym,

- dofinansowanie niektórych zajęć pozalekcyjnych i kół zainteresowań,

- dofinansowanie działalności organizacji szkolnych,

- nagrody dla wyróżniających się uczniów,

- ponadstandardowe wyposażenie szkoły w określoną aparaturę, zakup lub renowację wyposażenia sal lekcyjnych itp.

Szczegółowe informacje: patrz Regulamin Rady Rodziców przy ZSO nr 2 w Gdańsku

 

 

 

 

 

Do podstawowych zadań i  kompetencji Rady Rodziców należy m.in.:

 

- uchwalanie w porozumieniu z radą pedagogiczną programu wychowawczego szkoły obejmującego wszystkie treści i działania o charakterze wychowawczym skierowane do uczniów, realizowanego przez nauczycieli,

- reprezentowanie ogółu rodziców ZSO nr 2 i podejmowanie działań zmierzających do wpierania statutowej działalności szkoły,

- występowanie do organu prowadzącego szkołę, organu sprawującego nadzór na szkołą, dyrektora szkoły, rady pedagogicznej  z wnioskami i opiniami dotyczącymi wszystkich spraw szkoły i uczniów,

- uchwalanie w porozumieniu z radą pedagogiczną programu wychowawczego szkoły obejmującego wszystkie treści i działania o charakterze wychowawczym skierowane do uczniów, realizowanego przez nauczycieli,

- opiniowanie  programu i harmonogramu poprawy efektywności kształcenia lub wychowania szkoły,

- opiniowanie planu finansowego składanego przez dyrektora szkoły,

- opiniowanie ustalenia dodatkowych dni wolnych od zajęć dydaktyczno-wychowawczych.

Szczegółowe informacje: patrz Regulamin Rady Rodziców przy ZSO nr 2 w Gdańsku

 

Zarząd Rady Rodziców w roku szkolnym 2019/2020

Przewodnicząca                 Bożena Pietraszczyk-Kędziora      

Wiceprzewodnicząca         Sylwia Sawaryn 

Skarbnik                               Dorota Buchnowska 

Sekretarz                              Dorota Hebel

 

Komisja Rewizyjna w roku szkolnym 2019/2020

- Przewodnicząca               Karolina Grudzień

- Członkini                            Katarzyna Wiercińska

- Członkini                            Katarzyna Zakrzewska

 

   

Terminy posiedzeń Rady Rodziców w roku szkolnym 2019/2020

Posiedzenia rozpoczynają się o godzinie 18.00

 

7 października 2019 r. 

4  listopada 2019 r.     

2 grudnia 2019 r.

8 stycznia 2020 r. - spotkanie odwołane

3 lutego 2020 r.

2 marca 2020 r.

6 kwietnia 2020 r.

4 maja 2020 r.

1 czerwca 2020 r.

Wszelkie pytania i sugestie związane z pracą Rady Rodziców, prosimy kierować na adres mailowy: radarodzicowzso2gd@gmail.com  

Załączniki:

Regulamin Rady Rodziców przy ZSO nr 2 w Gdańsku

Wniosek o dofinansowanie

UBEZPIECZENIE
Rada Rodziców uprzejmie informuje, że zapadła decyzja o przystąpieniu do grupowego ubezpieczenia dla uczniów naszej szkoły. Umowa  zostanie zawarta, tak jak w ubiegłym roku, z InterRisk Vienna Insurance Group. Wysokość składki rocznej za jednego ucznia to 49 złotych. Warunki ubezpieczenia w stosunku do ubiegłego roku zostały poszerzone o kilka zapisów.
 
"Rodzice/Ubezpieczenie". Rodzice mogą wybrać również inny wariant ubezpieczenia (38 zł, 68 zł lub  128 zł), jednak by było to ubezpieczenie grupowe musi się zgłosić co najmniej 5 osób. Wpłaty na ubezpieczenie grupowe prosimy kierować do Skarbników Klasowych. Dotychczasowe ubezpieczenie grupowe kończy się z dniem 30 września 2019 roku. "
 
Ubezpieczenie grupowe - TUTAJ
Tabela - TUTAJ
OWU EDU PLUS 2019 - TUTAJ
Odstępstwa - TUTAJ
Ubezpieczenie - TUTAJ

back to top